Бергон интернет и телевизия
http://forum.bergon.net/

Commands
http://forum.bergon.net/viewtopic.php?f=3&t=12687
Страница 1 от 1

Автор:  Arkadietz [ 31 Дек 2005 05:07 ]
Заглавие:  Commands

РАБОТА С ДИРЕКТОРИИ


Команда - Синтаксис(пример) - Описание

cd cd [път] - Променя работната директория на тазъ, зададена в параметъра път.

cd .. -Променя към директорията едно ниво нагоре.

cd - - Променя към предишната работна директория,преди последната cd команда.

cd -Променя към личната директория на текущо влезлия потребител.

cd ~ - Променя към личната директория на текущо влезлия потребител.

dir - Вижте командата ls.

ls ls [път] - Показва съдържанието на директорията.

ls -l (ll) - Извежда файловете в "дълъг" формат т.е. показва всички техни атрибути.

ls -a - Извежда всички файлове (включително скритите [това са файлове с точка пред името си]).

mkdir mkdir <директория> -Създава нова директория.

pwd - Показва текущата работна директория.

rm -rf <директория> - Премахва директория.


РАБОТА С ФАЙЛОВЕ


Команда - Синтаксис(пример) - Описание


cat cat <Файл> - Най-често се използва за извеждане на садържанието на даден файл.Произлиза от думата "concatenate" (конкатениране - друго действие което
командата извършва).

chattr chattr <опция> - Применя ext2 атрибута на даден файл. Някои опции са достъпни само за файл UID 0.

cp cp <изтучник> - Копира файл.
<приемник>

dd dd if=входен ф. -Най-често използвана за конвертиране на файл.Може да се използва за of= изходен ф. копиране на файлове с изображения от едно устройство на друго устроиство или файл.

file file <файл> -Определя типа на даден файл.

grep <шаблон> -Претърсва даден файл или файлове за определен шаблон.

gzip gunzip <име> - Компресира файл посредством Lempel-Ziv кодиране. Файловете, компресирани с тази програма са с разширение .gz.

gunzip gunzip <име> - Декомпресира .gz файл.

less less <файл>

cat <файл>|less - Подобна на командите more, но улеснява предвижването напред и назад в изследвания файл. Името произлиза от поговорката "Less is more " ("По-малко е повече")

ln ln <източник> - Използва се за създаване на твърди връзки между файло от един и същ дял.

ln -s <източник> - Използва се за създаване на символни (или "меки") връзки между файложе от различни дялове или междъ директории.

lsattr lsattr [опция] - Показва ext2 атрибута на файл или директория.

more more <файл>

cat <файл>|more -Използва се за показване садържанието на файл страница по страница.

mv mv <източник> - Използва се за преименуване на файл.

rm rm <фаил> - Премахва зададен файл или файлове.

tar tar - Програма за архивиране. Използва се за архивиране или за разархивиране на набор от файлове.

tar -cvf a.tar -Създава архив, наречен a.tar, който включва всички файлове и директории /etc от директория /etc.


tar -xvf a.tar - Извлича всички файлове от архива а.tar.

unzip unzip [опции ] - Програма за компресиране, съвместима с подобни програми за компресиране файл под DOS, които работят със ZIP архиви.

vi vi <файл> - Пълноекранен редактор.

zip zip [опции] - Създава Zip архив.


МРЕЖОВИ ПРОГРАМИ


Команда - Синтаксис(пример) - Описание


dig dig <домейн> - Програма за събиране на информация от DNS сървъри.

dnsdomainname dnsdomainname - Показва името на домейна на дадения сървър.

host host <хост> - Прави справка за хост или IP адрес на хост посредством DNS сървър.

hostname hostname - Показва напълно определеното домейн име (FQDN) за дадения сървър.

ifconfig ifconfig - Показва текущо конфигурираните мрежови интерфейси.


ifconfig [интерфейс] - Конфигурира мрежов интерфейс.

netstat netstat - Показва състоянието на мрежовите конекции, маршрутните таблици и интерфейсна статистическа информация.

ping ping <хост> - Изпраща ECHO_REQUEST пакет към зададения хост. Достижимите хостове връщат пакет с отговор.Често се използва за дебъгване на мрежови конекции.

nslookup nslookup - Програма за изпращане на запитвания към DNS сървъра.

route route - Показва текуща конфигурация на маршрутната таблица.

route [опции] - Конфигурира IP маршрутната таблица.

traceroute traceroute - Показва маршрута на IP пакетите. Полезна за дебъгване на мрежови проблеми.


СИСТЕМНИ ПРОГРАМИ


Команда - Синтаксис(пример) - Описание


chage chage [опция] - Променя срока на валидност на паролата.

chgrp chgrp <група> - Променя групата, към която принадлежи даден файл.

chmod chmod <режим> - Променя позволенията за достъп на даден файл (или файлове).

chown chown <собственик> - Променя собственика на даден файл (или файлове).

coastool coastool - Използва COAS, за да управлява системата.

date date - Показва настройката на системната дата.

date - Задава датата.


ММ= месец

DD= ден


hh= час (военен формат)


mm= минута


yy= година


df df - Показва справка за свободното дисково пространство за дадена файлова система.

dmesg dmesg - Показва началните съобщения от последното начално зареждане на системата.

du du - Показва употребата на дисково пространство за текущата директория и всички нейни поддиректории.

еcho Echo - Извежда един ред текст.


еcho

echo $PATH - Често използвана за показване стойността на дадена променлива на обкръжението.

e2fsck e2fsck <Файлова система> - Процедура за проверка на ext2 файлови системи.

fdisk fdisk <твърд диск> - Използва се за създаване и/или управляване на таблицата с дялове на (твърд диск=устрйство) даден твърд диск.

free free - Показва цялото количество на свободната и използваната памет. Показва също така използването на SWAP пространството.

fsck fsck <файлова система> - Frond-end програма, която извиква процедурите за проверка на файловата система за определен тип файлова система.По подразбиране ext2.

fsck.ext2 fsck.ext2 <файлова система> -Вижте e 2fsck.

ftpshut ftpshut - Затваря ftp услугите в определен момент.

insmod insmod <модул> - Вмъква зареждаем модул.

kill kill - Изключва зададения процес.

killall killall <име> - Изключва всички процеси, които изпълняват зададената команда.

lilo lilo - Преинсталира програма за начално зареждане.

lsmod lsmod - Показва всички текущо инсталирани модули.

mke2fs mke2fs <дял> - Създава файлова система тип ext2 на зададения дял от твърдия диск.

mkfs mkfs <дял> - Frond-end програма, която извиква процедурите за създаване на файлова система за даден тип файлова система. По подразбиране ext2.

mkfs.ext2 mkfs.ext2 <дял> - Вижте mke2fs.

mknod mknod <устройство> - Създава файлове за устройства.

modprobe modprobe <модул> - Използва се за зареждане на модул или набор от зависими модули.

mount mount <устройство> - Монтира файлова система (устройство) към определена директория (точка <точка на монтиране> на монтиране).

ps ps ; ps aux - Показва таблицата на процесите. С тази команда могат да бъдат идентифицирани идентификаторите на процесите (PIDs) на текущо изпълняваните задачи.

pwconv pwconv - Използва се за конвертиране на традиционен /etc/passwd файл така, че да използва скрити (shadow) пароли.

pwunconv pwunconv - Конвертира съществуваща система със скрити пароли обратно в традиционна система, която използва само файла /etc/passwd/.

rdev rdev [опции] - Показва или задава стойностите за кореново устройство, swap устройство, размер на RAM диск или видео-режим, намиращи се в някое изображение на ядро.

reboot reboot - Рестартира системата.

rpm rpm <опции> [файл] - Управлява RPM пакетите.

showmount showmount [опции] - Показва информация за състоянието на даден NFS сървър.

shutdown shutdown <час> - Спира системата в определен час или след определено време.

sync sync - Записва буферираните данни върху твърдия диск.

sysinfo sysinfo - Показва информация за системата, включително подробностите на ядрото, хардуерните подробности и информацията за дяловете.

umount umount <устройство> - Демонтира по-рано монтирани файлова система.

useradd useradd [опция] ; useradd потребител - Създава потребител в системата.

userdel userdel потребител - Премахва потребител.

zcat - Вижте gzip и gunzip.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/